Couch đến 10 dặm

Tuần trước tôi đã đăng ký Big Sur 10 Miler vào ngày 29 tháng 4. Bằng một số sự kiện ngẫu nhiên của các sự […]

Nó hấp dẫn

Nó hấp dẫn. Cũng như tôi không nói về chiếc bánh này cũng như kem tôi đã có sau bữa tối (rất hấp dẫn đến […]

Bánh mì kém

Ý tôi là, không có bánh mì là xấu! Nhưng, chúng tôi sẽ đến đó Hôm qua cuối cùng tôi đã nấu món spaghetti 2 […]